Περαιτέρω μείωση στη γραφειοκρατία των μεταβιβάσεων ακινήτων επιδιώκει η κυβέρνηση με την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Τροπολογία που κατατέθηκε σε υπό ψήφιση νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπει ότι για τη χορήγηση της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ από τους δήμους προς τους ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται να μεταβιβάσουν ακίνητά τους θα αρκεί να προσκομίζονται τρία δικαιολογητικά.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τη νέα ρύθμιση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ είναι:

1.      Για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο:

–        Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος

–        Αποδεικτικό εξόφλησης του λογαριασμού ρεύματος

–        Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας

2.      Για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο:

–         Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕ.ΔΔΗ.Ε), με ημερομηνία διακοπής,

–        Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας

–        Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ, η οποία εκδίδεται από τον οικείο Δήμο, άλλως η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια.

Η βεβαίωση αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον μεταβιβάζοντα και εκδίδεται εντός 5 ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο Δήμος. Με βάση τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα η βεβαίωση έχει διάρκεια ενός έτους. Με τη νέα ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή, η διάρκειά της μειώνεται, καθώς ορίζεται ότι ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της. Επιπλέον, με τη νέα διάταξη προβλέπεται ότι η βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί και κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη.

Κατά τα λοιπά, θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν ότι:

«Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου.

Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο μεταβιβάζων ή ο αγοραστής σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης εντός πέντε ημερών για οποιονδήποτε λόγο, ο μεταβιβάζων ή ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον συμβολαιογράφο κατά τον χρόνο σύναψης του συμβολαίου, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3‰ επί της αξίας πώλησης ή επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής στον δήμο για λογαριασμό του αποκτώντα. Το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού του πρώτου εδαφίου επέχει θέσης βεβαίωσης.

Οι Δήμοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους  λογαριασμούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών ενώ εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών  μηνών από την κατάθεση της εγγύησης, η ταμειακή υπηρεσία του δήμου προβαίνει σε εκκαθάριση της οφειλής του ΤΑΠ και είτε βεβαιώνει και εισπράττει το υπόλοιπο της οφειλής  είτε επιστρέφει στον μεταβιβάζοντα, ή στον αποκτώντα, εντός δέκα ημερών ως αχρεωστήτως καταβληθέν το τυχόν επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε ως εγγύηση.

Η εκκαθάριση ανατρέχει σε βάθος πενταετίας. Τυχόν οφειλές πέραν της πενταετίας δεν αναζητούνται και δεν βεβαιώνονται. Σε περίπτωση οφειλής, ο μεταβιβάζων ή ο αποκτών υποχρεούται να εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό είτε εφάπαξ εντός 30 ημερών, είτε σε έως 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρώ.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών και τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου, μπορεί να αποφασίζεται η αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων, υπό την προϋπόθεση υποβολής από τον συμβολαιογράφο πριν τη σύνταξη του συμβολαίου, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρεί ο δήμος, των στοιχείων των συμβαλλομένων και του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, ώστε να ελέγχονται και να βεβαιώνονται τυχόν οφειλές ή να παρακρατείται το οφειλόμενο ποσό που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου».Source link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *