Απαντήσεις σε 19 ερωτήσεις για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο των εργατικών – φορολογικών μέτρων δίνει η Grant Thornton.

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις σχετικά με τα μέτρα για την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα:

 • Επεκτείνεται και για τον Μάιο η έκπτωση 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες φορολογικές οφειλές;

Επεκτείνεται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25% και σε εμπροθέσμως καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός Μαΐου 2020 για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη φορολογική διοίκηση οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 1η Μαΐου 2020 έως και 31 Μαΐου 2020 παρατείνονται. Από το ευεργέτημα εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.

 

 • Προβλέπεται έκπτωση 25% των ασφαλιστικών εισφορών για τον μήνα Απρίλιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες;

​Παρέχεται στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους έκπτωση 25% των ασφαλιστικών εισφορών και για τον μήνα Απρίλιο 2020 σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής αυτών. Διευκρινίζεται ότι η έκπτωση χορηγείται ανεξαρτήτως του αν ο ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ανήκει σε πληττόμενο ή μη ΚΑΔ.

 • Επεκτείνεται η μείωση μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης κατά 40% για τον μήνα Μάιο;

Η μείωση μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης κατά 40% επεκτείνεται και για τον μήνα Μάιο 2020 για τις επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί ή απαγορευθεί προσωρινά η λειτουργία ή ανήκουν στην σχετική λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ.

 

 • Προβλέπεται αντίστοιχη επέκταση της μείωσης μισθώματος για τον μήνα Μάιο και για τους εργαζομένους;

Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί προσωρινά λόγω κορωνοϊού,  απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας. Διευκρινίζεται ότι η μείωση αυτή προβλέπεται ανεξαρτήτως του εάν έχει συμβληθεί ως μισθωτής ο ίδιος ο εργαζόμενος ή ο/η σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης.

 • Τι ισχύει για την μείωση μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης για τον μήνα Ιούνιο;

Επεκτείνεται χρονικά και για τον μήνα Ιούνιο η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος για επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες ελήφθησαν κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ή λαμβάνονται και κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.

 • Τι προβλέπεται για τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά κατά τους υπόλοιπους θερινούς μήνες;

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μέρους του μισθώματος για τις επαγγελματικές μισθώσεις, επεκτείνεται για όσο χρόνο εξακολουθούν οι επιχειρήσεις αυτές να πλήττονται και το αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο. Με Υπουργική Απόφαση θα προσδιοριστούν οι πληττόμενες ως άνω επιχειρήσεις ανά κλάδο και μήνα.

 • Τι ισχύει για την καταβολή μισθώματος στην περίπτωση των χρηματοδοτικών μισθώσεων;

Για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο για τους μισθωτές, των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία και για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο για τους μισθωτές, που ανήκουν σε πληττόμενο ΚΑΔ, προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής ποσοστού 40% του μισθώματος που αφορά την χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο από κοινού, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, σε έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και σε έως έξι (6) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών μέσω συμφωνιών αναδιάρθρωσης των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Εξαιρούνται από την ρύθμιση τα καταβλητέα κατά την έναρξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξημένα μισθώματα απομείωσης κεφαλαίου, τα οποία αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες.

 • Ποιο μέτρο φορολογικής ελάφρυνσης προβλέπεται για τους εκμισθωτές ακινήτων;

Εκμισθωτές ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα κατά ποσοστό τουλάχιστον 40% κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με το 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζόμενων πριν την ανωτέρω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς την φορολογική αρχή από 31.07.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων. Ομοίως προβλέπεται έκπτωση 25% για εμπρόθεσμα καταβαλλόμενους φόρους πλην ΦΠΑ και παρακρατούμενων ή αναστολή καταβολής σε αντιστοιχία με τα προβλεπόμενα για τις επιχειρήσεις.

 • Σε ποια προϊόντα και υπηρεσίες και για ποιο χρονικό διάστημα εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α.;

Για το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 έως και 31.10.2020 εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. για τα παρακάτω προϊόντα και υπηρεσίες:
○ 13% για τα μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία (ΔΕ ΕΧ 2202). Ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. ισχύει και για τις υπηρεσίες εστίασης και στις επιτόπιες καταναλώσεις των μη αλκοολούχων ποτών
○ 13% για τις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους
○ 6% για τα εισιτήρια κινηματογράφων και συναυλιών

 

 • Τι ισχύει για την πληρωμή επιταγών και άλλων αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου;

Οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, όπως ορίζονται αναλυτικά ανά ΚΑΔ, και που είχαν ανασταλεί κατά 75 ημέρες με βάση την από 30.03.2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε από τον ν. 4684/2020, αναστέλλονται επιπλέον κατά 60 ημέρες.

 • Τι είναι ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ;

Για το χρονικό διάστημα από 15.06.2020 έως 15.10.2020 επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μπορούν να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού.

Ο μηχανισμός εφαρμόζεται αποκλειστικά σε εργαζομένους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου. Διευκρινίζεται ότι η μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας κατ’ εφαρμογήν του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις αεροπορικές μεταφορές, την επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών προς αυτές ή που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της επικράτειας και μόνο για τους εκεί εργαζόμενους τους, το χρονικό διάστημα ισχύος του μηχανισμού εκτείνεται μέχρι και την 31.12.2020.

 • Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ;

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που εντάσσονται στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται.

Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές του εργαζομένου, μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αποπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 • Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ;

Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ, για όσες υποβάλλουν περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και ανάλογα με τον μήνα ένταξης τους στη ρύθμιση, και μείωση κατά 20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων για όσες δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. αντίστοιχα.

 • Τι προβλέπεται για τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων κατά το διάστημα ένταξης αυτών στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ;

Δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης. Οι επιχειρήσεις εργοδότες που κάνουν χρήση του μηχανισμού έχουν την υποχρέωση κάλυψης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους, υπολογιζομένων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού τους.

 

 • Τι προβλέπεται για το επίδομα αδείας και το επίδομα Χριστουγέννων 2020 σε σχέση με τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ;

Στο πλαίσιο του μηχανισμού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων.

 • Ποιες δεσμεύσεις αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ;

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν και, σε περίπτωση πραγματοποίησης της, αυτή είναι άκυρη. Υποχρεούνται, επίσης, να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο χρονικό διάστημα εντάσσεται ο καθένας στον μηχανισμό.

 

 • Τι προβλέπεται ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που σχετίζονται με τις αεροπορικές μεταφορές σε σχέση με τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ;

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις αεροπορικές μεταφορές, την επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών προς αυτές ή που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της επικράτειας και μόνο για τους εκεί εργαζόμενους τους, το χρονικό διάστημα ισχύος του μηχανισμού εκτείνεται μέχρι και την 31.12.2020. Επίσης, προβλέπεται ότι οι παραπάνω επιχειρήσεις εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν μόνο στον πραγματοποιηθέντα μειωμένο χρόνο εργασίας των εργαζομένων. Το υπολειπόμενο ποσό καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 • Τι ισχύει για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας στους κλάδους του τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού καθώς και στον κλάδο της εστίασης;

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στου κλάδους τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού δύνανται να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους ή να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους κατ’ ανώτατο διάστημα 30 ημερών και πάντως όχι πέραν της 31.07.2020. Ειδικά για τις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης η αναστολή συμβάσεων εργασίας αφορά κατ’ ανώτατο διάστημα 30 ημερών και δεν επιτρέπεται να ξεπερνά την 30.06.2020.

 

 • Τι προβλέπεται επιπλέον για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου;

Επιχειρήσεις που επαναπροσέλαβαν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προσωπικό που είχαν απασχολήσει το 2019 με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κύρια ή μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας ή εργαζόμενους-οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, έχουν δικαίωμα από 01.06.2020 έως 30.09.2020 να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους. Οι εργαζόμενοι που τίθενται σε αναστολή καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Υποχρεούνται, ωστόσο, να προβούν σε οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας αναλογικά με το ποσοστό πληρότητας τους (ανάκληση του συνόλου των συμβάσεων με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας).

!function (f, b, e, v, n, t, s) { if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () { n.callMethod ? n.callMethod.apply(n, arguments) : n.queue.push(arguments) }; if (!f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded = !0; n.version = ‘2.0’; n.queue = []; t = b.createElement(e); t.async = !0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t, s) }(window, document, ‘script’, ‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’); fbq(‘init’, ‘830374073775149’); // Insert your pixel ID here. fbq(‘track’, ‘PageView’);

Source link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *