«Ο κίνδυνος μετάβασης σε δεδομένα κλίματος είναι εξαιρετικά υψηλός για τις επιχειρήσεις». Αυτό σημειώνει  η  Χρυσάνθη Μπερμπάτη, Γενική Διευθύντρια και Επικεφαλής Στρατηγικού Σχεδιασμού, IR & ESG της Τράπεζας Πειραιώς, στο 1st Athens ESG & Climate Crisis Summit.

 

Χρυσάνθη Μπερμπάτη

«Η ΕΚΤ έχει ανακοινώσει την πρώτη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) που αφορά στην κλιματική  αλλαγή για το σύνολο της οικονομίας, με σκοπό να «βοηθήσει» τις ευρωπαϊκές τράπεζες αλλά και τις ελληνικές να μάθουν να αξιολογούν τον αντίκτυπο των κλιματικών κινδύνων τα επόμενα 30 χρόνια» επισημαίνει επίσης.

Και εξηγεί: «Εκτός από τους γνωστούς φυσικούς  κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, ιδιαίτερη σημασία έχει ο κίνδυνος μετάβασης καθώς η καθυστερημένη ή απότομη εφαρμογή κλιματικών πολιτικών με σκοπό τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα μπορούσε να έχει αρνητική  επίδραση σε οικονομικές δραστηριότητες που εξαρτώνται περισσότερο από την ενέργεια και τον άνθρακα.  

Τόσο ο φυσικός κίνδυνος όσο και ο κίνδυνος μετάβασης μπορούν να επηρεάσουν τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων  και κατ’ επέκταση και των τραπεζών που έχουν εκτεθεί σε δάνεια και περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων που αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους  

Το βραχυπρόθεσμο κόστος της προσαρμογής προς κλιματικά φιλικές πολιτικές είναι σημαντικά χαμηλότερο από το δυνητικά πολύ υψηλότερο κόστος που προκύπτει από φυσικές καταστροφές μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Προς αυτή την κατεύθυνση η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει υποδείγματα υπολογισμού των επιπτώσεων που  ενδέχεται να έχουν, τόσο ο φυσικός κίνδυνος όσο και ο κίνδυνος μετάβασης στην επιχειρηματική δραστηριότητα.  Παράλληλα, έχει αναπτύξει ένα πλάνο ενεργειών με χρονοδιάγραμμα τα δύο επόμενα έτη ,προκειμένου να  ενσωματωθούν οι εν λόγω κίνδυνοι στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων, καθώς και στις επιχειρηματικές αποφάσεις της  Πειραιώς»

Πυλώνες  της στρατηγική ESG των τραπεζών

«Στοχεύουμε στην περαιτέρω ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης για επενδύσεις σε τομείς που προάγονται πανευρωπαϊκά ως κρίσιμοι,  όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία του αγροδιατροφικού τομέα, τα έργα υποδομής, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας, η καινοτομία,  η προστασία της βιοποικιλότητας  Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις για επενδύσεις σε «καθαρές» τεχνολογίες, μέσω  εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών» τονίζει η κ. Μπερμπάτη.

«Το στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας Πειραιώς περιλαμβάνει ESG στόχους ως απόδειξη της δέσμευσής μας να  ενσωματώσουμε τα κριτήρια ESG στις επιχειρηματικές και οικονομικές αποφάσεις μας.

Οι προτεραιότητές σε αυτό  το πλαίσιο εναρμονίζουν: 

– τις επιχειρηματικές αποφάσεις του Ομίλου με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, τη Συμφωνία του Παρισιού για  το Κλίμα και τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής

–  τα προγράμματα, τις συνεργασίες, τις πρωτοβουλίες και τα χρηματοδοτικά μέσα που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου, προωθούν τη μετάβαση προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συνηγορούν υπέρ υπεύθυνων επενδύσεων και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή υποστηρίζοντας τις τοπικές  κοινωνίες

– τις δράσεις του Ομίλου που ενισχύουν τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την υπευθυνότητα και εντείνουν την  εξωστρέφειά του, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για όλους

-την ανάπτυξη και στήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν όλους τους τομείς της πολιτιστικής δημιουργίας, με προγράμματα και δράσεις που προάγουν και προβάλλουν τον Πολιτισμό, την Ιστορία, την πνευματική  δημιουργία, τη διαφύλαξη και ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς

-την ενίσχυση των πρωτοβουλιών και δράσεων με γνώμονα την κοινωνική συνεισφορά και τη στήριξη των  ευπαθών κοινωνικών ομάδων, της νέας γενιάς και της επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας ίσων ευκαιριών για  όλους.

Κριτήρια  ΕSG για τις χρηματοδοτήσεις

Στην Τράπεζα Πειραιώς προχωράμε στην εφαρμογή των κριτηρίων ESG, κινούμενοι σε δύο επίπεδα: 

·   Στο πρώτο επίπεδο δημιουργούμε τις εσωτερικές υποδομές, τις πολιτικές και τις στρατηγικές, εντάσσοντας  κριτήρια Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης, γνωστά ως κριτήρια ESG (Environmental,  Social and Governance). Αυτό επιτρέπει, την καλύτερη συνεργασία με τους πελάτες μας και τους επενδυτές ώστε  να τους κατευθύνουμε σε μακροχρόνιες και βιώσιμες επενδύσεις και να μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμα  του χαρτοφυλακίου μας

· Στο δεύτερο επίπεδο εντοπίζουμε σε ποιους τομείς της οικονομίας μπορεί η Τράπεζα να έχει τις μεγαλύτερες  θετικές επιπτώσεις και σχεδιάζουμε προϊόντα και υπηρεσίες με κριτήρια ESG για την υποστήριξη επενδύσεων  σε έργα που οδηγούν στη μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και έχουν θετικό πρόσημο για την  κοινωνία

  Από τη χρηματοδότηση επιλέξιμων δραστηριοτήτων με βάση τα κριτήρια ESG προς τη βιώσιμη χρηματοδότηση υπό ολιστική προσέγγιση, ακολουθούμε διαδικασία 3 βημάτων για την προώθηση της αλλαγής:

-Εξαίρεση από έκθεση σε δραστηριότητες που δεν ευθυγραμμίζονται με το ESG (λιγνίτης – όπλα – ψυχαγωγία  ενηλίκων)

-Ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στις διαδικασίες αξιολόγησης δανείων μέσω της υιοθέτησης πολιτικής θετικής  αξιολόγησης και όχι απόρριψης

-Συνεργασία με τους πελάτες για να στηρίξουμε τη μετάβαση σε βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και συμπεριφορές – ενσωματώνοντας την ESG απόδοση και στόχους»

«Πράσινα» ομόλογα – μια νέα πραγματικότητα

«Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα περιλαμβάνει επενδύσεις σε περιουσιακά  στοιχεία και σε έργα φιλικά προς το περιβάλλον και η  αγορά πράσινων ομολόγων είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος  άντλησης των αναγκαίων κεφαλαίων. Ουσιαστικά τα πράσινα ομόλογα ενθαρρύνουν τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων, σημειώνει.

Τα πράσινα ομόλογα χρησιμοποιούνται ήδη για την άντληση χρηματοδότησης σε τομείς όπως η παραγωγή και διανομή  ενέργειας, τα κτίρια αλλά και μεταφορές. Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας  η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκέντρωσε ρεκόρ ζήτησης για το πρώτο της πράσινο ομόλογο: οι προσφορές έφτασαν τα €120- 130 δισ. για το 15ετές πράσινο ομόλογο ύψους €12 δισ.

Στην Ελλάδα η έκδοση «πράσινων» εταιρικών ομολόγων άρχισε από το 2019 και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί έξι «πράσινα» εταιρικά ομόλογα από ισάριθμες εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες άντλησαν συνολικά περίπου €2,5 δισ» καταλήγει η Γενική Διευθύντρια της Τράπεζας Πειραιώς

 Source link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *